Follow us on Facebook

Organizers

Conference Chair   
Aslan Tsivadze

Vice-Chairs   
Yulia Gorbunova
Vladimir Ivanov
Alexander Trifonov

Conference Secretary   
Natalia Belkova

International Advisory Board
(EuChemS Inorganic Chemistry Division)
Elisabeth Bouwman
Rik Van Deun
Milan Drabik
Roberto Gobetto
Yulia Gorbunova
Konrad Herbst
Karl Kirchner
Ana M. Martins
Dan Meyerstein
Laszlo Nyulaszi
Luis A. Oro
Gulaim Seisenbaeva
Kay Severin
Sanja Grgurić Šipka
Anna M. Trzeciak
Michael Whittlesey
Claudia Wickleder

Local Organizing Committee
Gleb Abakumov
Valentin Ananikov
Evgeny Antipov
Sergei Aldoshin
Vyacheslav Buznik
Valery Charushin
Eugeny Goodilin
Mikhail Egorov
Igor Eremenko
Vladimir Fedin
Stepan Kalmykov
Aleksei Khokhlov
Oskar Koifman
Gennady Krasnikov
Vadim Kukushkin
Aleksey Kuznetsov
Nikolay Kuznetsov
Aleksey Lukashin
Valery Lunin
Aziz Muzafarov
Viktor Ovcharenko
Valentin Sergienko
Andrey Shevelkov
Konstantin Solntsev
Sergei Tunik
Konstantin Zhizhin
©2019 5th EuChemS Inorganic Chemistry Conference. All Rights Reserved

Search